Evloghia Bizantine Choir – Iubi-te-voi Doamne -2009